Försäkringskassan

I Sverige är det Försäkringskassan som är ansvarig myndighet när det kommer till administration, handläggning och utbetalning av en mängd olika sociala ersättningar och bidrag. Dessa ryms alla inom den så kallade svenska socialförsäkringen.

Den svenska socialförsäkringen är en viktig del av Sveriges offentliga trygghetssystem, och omfattar i regel alla människor som bor och/eller arbetar i Sverige.

Sveriges socialförsäkringsminister

Nuvarande socialförsäkringsminister i Sverige heter Ardalan Shekarabi. Han är en svensk jurist och politiker tillhörande Socialdemokraterna. Ardalan Shekarabi sitter på socialdepartementet. Shekarabi har varit socialförsäkringsminister i Sverige sedan år 2019. Han är det statsråd i Sverige som är ansvarig för alla frågor rörande socialförsäkringen. Tidigare socialförsäkringsminister var Annika Strandhäll.

Vad gör Försäkringskassan?

Försäkringskassan är en av Sveriges största myndigheter. Här handlägger och administrerar de anställda ansökningar avseende olika typer av ersättningar. Kassan är även utbetalande myndighet av flertalet ersättningar och stöd till privatpersoner. Här ingår bland annat:

 • Aktivitetsstöd
 • Föräldrapenning
 • Bostadsbidrag

Myndigheten handlägger också underhållsbidrag samt ersättningar för vissa tandvårdsärenden, ärenden kring sjukersättning och mycket mera.

Myndighetens huvuduppdrag

Försäkringskassan arbetar på uppdrag av den svenska regeringen.

Meningen är att handläggare, utredare och övriga medarbetare på myndigheten ska verka för att handläggningen hos myndigheten sker rättssäkert. Det finns möjlighet för medborgare att överklaga beslut som anses vara felaktiga. Överklagan sker till i förekommande fall till Förvaltningsrätten.

Myndigheten har samverkan med andra statliga myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och Skatteverket, samt har i många fall samverkan med hälso- och sjukvården och med enskilda arbetsgivare.

Det svenska socialförsäkringssystemet

Begreppet välfärdssamhälle brukar utifrån ett samhällsperspektiv innebära att staten försöker bygga ett tryggt samhälle med hjälp av olika trygghetsförsäkringar. Dessa trygghetssystem är ett stöd för människor som utifrån olika håll behöver stöd och hjälp av samhället.

Den svenska socialförsäkringen är en del av Sveriges välfärdssystem. Systemet handlar i korthet om att du som svensk medborgare eller boende i Sverige har rätt till ekonomisk trygghet även under de tillfällen i livet när det är svårt att kunna försörja sig genom egen förvärvsinkomst. Ett välfärdssamhälle skapas med hjälp av gemensamma insatser från ett lands befolkning. Det vanligaste sättet att finansiera välfärden är med hjälp av skatter.

Tre stora och separata delar som innefattas av socialförsäkringen är:

 • Sjukförsäkringen
 • Arbetslöshetsförsäkringen
 • Pensionssystemet

Socialförsäkringens historia – en kort summering

Det var i Sverige under 1700-talet som idén om att man skulle hjälpa varandra vid sjukdom uppkom. Efter hand utvecklades så kallade sjukkassor. Dessa fungerade som frivilliga föreningar och var ofta kopplade till specifika yrkesgrupper. Medlemmarna betalade in en summa till kassan, och i gengäld försäkrades de stöd om sjukdom uppkom.

Under industrialiseringen stiftades den första lagen rörande sjukkassor. Syftet var då att lagen skulle stötta de sedan tidigare frivilligt uppkomna sjukkassorna.

Under 1900-talet och 2000-talet förfinades systemet kontinuerligt. Efter hand skapades det nuvarande unika sjukförsäkringssystem som är gällande i Sverige.

Skyldigheter och rättigheter för medborgare

Genom att vara försäkrad i Sverige har du som medborgare även rätt till möjlig ersättning från Försäkringskassan. Vissa av dessa försäkringar kan utbetalas om du bor i Sverige och andra om du arbetar i Sverige. De lagar som styr arbetet på myndigheten är bland annat:

 • Socialförsäkringsbalken
 • EU-förordningar.

En medborgare är skyldig att anmäla till Försäkringskassan om någon tidigare inlämnad uppgift av någon anledning har förändrats. Falska eller inaktuella uppgifter kan göra att pengar krävs tillbaka och kan ibland leda till polisanmälan. Myndighetsutövningen utgår från flertalet olika lagar och personuppgifter som lämnas av medborgare ska vara korrekta för att handläggningen ska vara korrekt. Rättssäkra beslut ska kunna fattas av handläggare och utredare.

Digitala tjänsten: mina sidor

Mycket av sjukförsäkringens tjänster hanteras smidigt digitalt via hemsidan www.forsakringskassan.se och för den som vill ansöka om ersättning är detta ett bra och enkelt sätt att själv få en överblick över sina aktuella ärenden. Det krävs att man har en e-legitimation kopplad till sitt personnummer för att nyttja tjänsten.

För den som inte har tillgång till en dator och/eller e-legitimation kan även fysiska formulär i pappersformat erhållas via beställning på telefon hos Försäkringskassans kundcenter.

Att logga in

De flesta ärenden sköts enklast digitalt via att du som användare loggar in på tjänsten ”mina sidor” på Försäkringskassans hemsida www.forsakringskassan.se. På mina sidor har du även möjlighet att få en bra överblick över dina aktuella ärenden genom att du som förälder till exempel kan se hur många föräldradagar du har kvar att ansöka om, eller genom att se hur många dagar du har vabbat en viss månad.

Alla inloggade har även tillgång till verktyget ”kassakollen,” vilket hjälper till med att preliminärt beräkna olika typer av ersättnings-summor för till exempel:

 • Sjukdom
 • Föräldraledighet
 • Bostadsbidrag.

Övriga verktyg

Förutom att anmäla och ansöka om olika typer av ersättningar, kan du även använda tjänsten mina sidor för att administrera och uppdatera de uppgifter som Försäkringskassan har om dig, rörande till exempel dina uppgifter om anställning, anställningsform, ändra inkomst, uppge ändrad bostadsadress, med mera.

Vid tillfällig vistelse utomlands

Du undrar kanske vad ett EU-kort är? Via Försäkringskassans hemsida beställer du ett så kallade EU kort. Du ska ha detta kort om du är försäkrad i Sverige. Kortet används för resor utomlands; och visar att du är berättigad akut sjuk- och tandvård, samt viss övrig vård när du befinner dig i ett EU/EES land, i Schweiz eller i Storbritannien. Kortet är gratis och handläggningstiden för att få ett kort hem i brevlådan är upp till tio dagar. Om du har kortet med dig till det land du tillfälligt befinner dig i – har du rätt till vård hos tandläkare eller läkare till samma summa som du skulle ha betalat om du hade varit permanent boende i landet.

Förälder och rätten till ersättning

Du som förälder kan ansöka om och erhålla flertalet ersättningar knutna till graviditet, föräldraskap och barn och vård av barn. Försäkringskassan administrerar både ersättningar som går att ansöka om innan barnets födelse, samt ersättningar som behandlar tiden efter barnets födelse.

Via Försäkringskassan ansöker du om graviditetspenning, föräldrapenning under tid för ledighet med barn, VAB (= vård av barn) vid sjukdom hos ditt barn, med mera.

Det är Försäkringskassan som administrerar och hanterar barnbidraget och även det så kallade flerbarnstillägget. Föräldrar som bor i Sverige och som har barn i Sverige har rätt till barnbidrag. Bidraget betalas ut automatiskt en gång i månaden. Vilken summa som utbetalas är beroende på antalet födda barn som bor i ett hushåll. Flerbarnstillägg betalas ut till den som har två eller flera barn och ökar ju fler barn det finns i ett hushåll.

Sjukdom – vad gäller?

Har du blivit akut sjuk, är du långtidssjukskriven, eller har ett annat ärende rörande sjukdom? Då ska du kontakta Försäkringskassan.

Försäkringskassan hanterar flertalet ersättningar rörande sjukdom, både tillfällig sjukdom och långvarig sådan. Det är via Försäkringskassan du ansöker om sjukpenning för både kortare och längre perioder.

Gällande så kallad karens: Karensdag har numera ersatts ett så kallat karensavdrag, vilket är något som påverkar ersättningen och som därför är viktigt att känna till. Karensavdraget är kortfattat ett avdrag som görs i samband med sjukfrånvaro och påverkar ersättningen när det kommer till sjuklön och/eller sjukpenning.

Vem har rätt till ersättning?

Generellt gäller att man har rätt till ersättning från Försäkringskassan om man inte kan arbeta eller ansöka om arbete på grund av den sjukdom man har.

För att få ersättning krävs en sjukanmälan och ett sjukintyg. Ofta krävs även att undersökande läkare skriver ett läkarintyg vilket behöver inkomma signerat till Försäkringskassan. I läkarintyget ska framgå varför din arbetsförmåga är nedsatt och till hur många procent den är nedsatt. Detta används sedan av både arbetsgivare och Försäkringskassan för bedömning om eventuell ersättning.

Att tänka på är att ett intyg från läkare inte automatiskt ger rätt till en individ att få ersättning via sjukförsäkringen och att få sjuklön utbetald från arbetsgivare och Försäkringskassan. Det kan också hända att utfärdande läkare ombeds att inkomma med kompletterande uppgifter, för att handläggare ska kunna bedöma om rätt till ersättning föreligger eller ej.

Rehabilitering från skada eller sjukdom

I rehabiliteringsärenden är myndigheten ansvarig samordnare gällande rehabiliteringsinsatser för personer som varit sjukskrivna en längre period. Uppdraget gäller både på strukturell och individuell nivå.

Arbetsgivarens ansvar för den som är anställd

Är du anställd är det bra att känna till att din arbetsgivare som är ansvarig för att i vissa fall ta kontakt med Försäkringskassan, till exempel om du som medarbetare har blivit sjuk, fått en arbetsskada eller behöver vårda en sjuk anhörig.

En arbetsgivare ska sjukanmäla en frånvarande medarbetare och olika regler gäller för sjukdomsperiod 1-90 och från och med dag 91.

Arbetsskador

Vid arbetsskador, till exempel om en medarbetare skulle skada sig på vägen till eller från sitt arbete, eller om en skada skulle uppstå i samband med fysisk närvaro på arbetsplatsen, gäller särskilda regler. Här inräknas även olycksfall eller om en medarbetare blir smittad av en smittsam sjukdom under arbete.

Särskilda regler gäller likaså om en medarbetare behöver vara ledig för att vårda en svårt sjuk eller döende anhörig. Personen som är sjuk har 100 dagar tillgodo och dessa dagar kan delas på tillsammans med övriga närstående.

Vid smittsam sjukdom

Bär man på en smittsam sjukdom kan man ha rätt till så kallad smittbärarpenning. Denna ersättning är avsedd för dig som blivit smittad av en sjukdom vilken i sin tur gör att du inte får arbeta på grund av risk för att smitta ner andra människor. Här ingår även reseersättning för läkarbesök hos sjukvården.

Ersättning vid allvarlig sjukdom

I vissa fall har man som anställd även rätt till ersättning från Försäkringskassan om en nära anhörig är svårt sjuk eller döende. Detta kallas närståendepenning. I förekommande fall gäller att personen man går miste om inkomst från ordinarie arbete på grund av att man befinner sig hos och / eller vårdar ska vara svårt sjuk eller döende.

Ersättningar kring boende

Bostadsbidrag kan i vissa fall betalas ut till barnfamiljer. Storleken på bidraget är beroende på intjänade inkomster kombinerat med kostnader. Det går ibland att beviljas ersättning för arbetssökande som har barn boende hos sig.

Unga personer under 29 år kan i vissa fall ha rätt till bostadsbidrag som ett stöd för att kunna betala hyreskostnader eller månadsavgifter för sitt boende.

Bostadstillägg är pengar som man kan få utöver sjukersättning eller aktivitetsersättning om det förekommer höga bostadskostnader vilka är för höga i förhållande till inkomst. Är du över 65 år handläggs ansökningar om tillägget av Pensionsmyndigheten.

Telefonnummer 0771-524524

Du når Försäkringskassans kundtjänst för frågor gällande ditt privata ärende på nummer 0771-524524. Kontakt rörande allmänna frågor kan även tas via mejl genom att fylla i kontaktformuläret på Försäkringskassans hemsida. Blanketter och formulär kan beställas i fysisk format via hemsidan.

Är du ombedd att skicka in ett intyg till myndigheten? Många intyg kan skickas in via hemsidan digitalt. Ska eller vill du av någon anledning skicka in ett fysiskt intyg istället för ett digitalt, görs detta till Försäkringskassan på följande adress:

Försäkringskassans inläsningscentral

839 88 Östersund

Försäkringskassan som arbetsgivare

Hos myndigheten är ca 14 000 personer anställda. De flesta arbetar som handläggare, utredare eller chefer inom de olika försäkringarna.

Är du intresserad av att arbeta eller praktisera på Försäkringskassan? Håll då utkik på hemsidan www.forsakringskassan.se och leta fram fliken ”lediga jobb”.